Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (ZWROTU)

 

 

Adresat: MIKOMA Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań, tel.: (+48) 61 839 10 00, e-mail: sklep@mikoma.com.pl

 

Imię i nazwisko Klienta: ______________________________________________________

 

 

Dane Klienta

 

Adres:_____________________________________________________________________

 

 

Numer telefonu:____________________ Adres mailowy:____________________________

 

 

Numer konta bankowego, na który ma nastąpić przelew zapłaconej kwoty:

 

___________________________________________________________________________

 

Dane umowy, od której Klient odstępuje

 

 

Data zakupu: ___________________ Data zgłoszenia zwrotu:_________________________

 

 

Numer zamówienia/ faktury:_____________________________________________________

 

 

W przypadku częściowego zwrotu zamówienia proszę podać nr pozycji z faktury oraz ilość sztuk:

 

 

____________________________________________________________________________

 

Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem powodu zwrotu zakupionego towaru dla celów statystycznych*:

 

[__] Zły rozmiar (nieodpowiednio dobrany)

[__] Rodzaj tkaniny niezgodny z oczekiwaniami

[__] Odcień koloru niezgodny z oczekiwaniami

[__] Nieodpowiednie wykończenie produktu

[__] Dostawa niezgodna z zamówieniem

[__] Towar niezgodny z opisem

[__] Inny (jaki?) ______________________________________________________________

 

Zapoznałem/łam się z regulaminem sklepu internetowego MIKOMA i z zasadami dokonywania zwrotu na podstawie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

 

Data i podpis:_____________________

 

 

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy i zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej (dalej: Odstąpienie).

2. Aby zachować termin do Odstąpienia  wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa Odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.

3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia wygasa.

4. W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego na przykład pocztą, faksem. Klient może również wypełnić formularz zwrotu i przesłać drogą elektroniczną na adres: sklep@mikoma.com.pl.  Skorzystanie z formularza zwrotu nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać na adres: sklep@mikoma.com.pl jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu. 

5. Niezwłocznie - to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu - po otrzymaniu formularza zwrotu lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpienie, Sklep Internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.

6. W przypadku Odstąpienia Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy). Niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

7. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz oryginałem formularza zwrotu, na adres Sprzedawcy: MIKOMA Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o Odstąpieniu. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz/rzeczy przed upływem terminu 14 dni.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu  (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi  - na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.

10. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (to znaczy przymierzyć). Oznacza to w szczególności, że Klient nie może korzystać z rzeczy. W razie stwierdzenia korzystania z w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.

11. Niedopuszczalne jest dokonywanie zwrotu rzeczy, w wyniku realizacji prawa do Odstąpienia od umowy zawartej na odległość w sklepach stacjonarnych MIKOMA.

.*klient proszony jest o wskazanie powodu odstąpienia wyłącznie dla celów statystycznych Sklepu Internetowego, jednak wskazanie to jest nie obowiązkowe.